CLG Carrier Screen

Vzácná onemocnění jsou různá, převážně dědičná či vrozená multisystémová onemocnění s velmi nízkým výskytem v populaci, která mají dopad na kvalitu života a sociální začlenění pacienta, popř. ohrožují jeho život. Onemocnění je v rámci EU definováno jako vzácné, pokud postihuje méně než 5 osob z každých 10 000 (tj. méně než 1 pacienta na 2 000 jedinců). V současné době je známo kolem 6 až 8 tisíc různých vzácných onemocnění. V Evropské unii je vzácným onemocněním postiženo až 36 milionů lidí, tj. přibližně 8 % obyvatel. Vzácná onemocnění se nejčastěji projevují brzy po narození, mohou se však projevit i později v průběhu dětství či v dospělosti. Téměř 80 % vzácných onemocnění má genetickou příčinu. Velký význam má genetická prevence. Počet vzácných onemocnění, které lze významně ovlivnit léčbou, se zvyšuje. V současné době se také rychle vyvíjí terapeutické možnosti včetně genové terapie.

V září 2023 bylo do rutinního provozu naší laboratoře zařazeno vyšetření panelu genů CLG Carrier Screen. CLG Carrier Screen je test, který dokáže odhalit, zda je jedinec v reprodukčním věku přenašečem pro autozomálně recesivně dědičné nebo X-vázané onemocnění. Jde o rozšířený screening přenašečství se zaměřením na nejčastější monogenní závažné choroby vyskytující se v naší populaci.

Lidský karyotyp má 46 chromozomů – 22 párů autozomů a dále dva gonozomy, které určují pohlaví, žena má dva pohlavní chromozomy X a muž má jeden pohlavní chromozom X a jeden pohlavní chromozom Y. V každém páru je jeden zděděný od matky a jeden od otce.

Autozomálně recesivně (AR) dědičná choroba se manifestuje jen u homozygotů nebo složených heterozygotů, tzn. u jedinců, u kterých je varianta způsobující onemocnění přítomna v obou kopiích genu (jedna mutovaná kopie zděděná od matky a druhá od otce). Mutace v rodině může být přenášena po mnoho generací bez projevů ve fenotypu. Přítomnost mutace recesivního genu se zpravidla odhalí, teprve až se ze spojení dvou přenašečů narodí potomek trpící AR dědičnou chorobou. Pokud jsou oba partneři přenašeči patologické mutace v tomtéž genu mají 25% riziko, že budou mít postižené dítě s recesivním genetickým onemocněním a 50% pravděpodobnost, že dítě bude přenašečem jako rodič.

X-vázané choroby se plně manifestují převážně jen u mužů. Chorobu přenášejí ženy s chorobným genem lokalizovaným na X chromozomu.

DNA analýzou je možné vyloučit případné nosičství patologické mutace genu u partnerů. V rámci testu CLG Carrier Screen je celkem sekvenováno 88 genů pomocí metody masivně paralelního sekvenování na přístroji NextSeq (Illumina) asociovaných s více než 100 vzácných onemocnění např. s onemocněním cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, fenylketonurie a dalšími metabolickými poruchami, dále s vrozenou poruchou sluchu, zrakovými vadami, poruchou intelektu a další (seznam vyšetřovaných genů/onemocnění).

Test je rozšířen i o geny související s onemocněním s autozomálně dominantní dědičností. Zahrnuje také vyšetření trombofilního profilu jedince, který má také význam v případě úpravy životního stylu, a vyšetření vrozené odezvy na hormonální stimulaci, která má u ženy význam v případě léčby neplodnosti metodami asistované reprodukce.

 

CLG Carrier Screen je partnerské prekoncepční testování (testování se provádí před otěhotněním), které posuzuje genetickou kompatibilitu páru. Test je vhodný pro páry s poruchou plodnosti (neplodnost, před IVF, opakované potraty v anamnéze). Hlavním cílem je posouzení reprodukčního rizika narození potomka se závažným onemocněním. V případě vysokého rizika narození dítěte se závažným onemocněním je možné páru nabídnout možnost řešení budoucí gravidity metodou asistované reprodukce (IVF) s preimplantačním genetickým testováním se zaměřením na přenášenou chorobu (vyšetření embrya před jeho transferem do dělohy) – PGT-M nebo oplodnění s pomocí kompatibilních dárcovských gamet. V případě spontánní gravidity je možné provést prenatální invazivní diagnostiku (odběr choriových klků, ev. amniocentézu). Další možností je provést cílenou diagnostiku dědičného onemocnění po narození dítěte a včas zahájit dostupnou léčbu, která je pro nemocného podstatná.

Komplexní a vysoce specializovanou péči, kterou pacienti se vzácným onemocněním potřebují, je možné efektivně poskytovat jen ve specializovaných centrech. Z tohoto důvodu vznikla Evropská referenční síť center pro vzácná onemocnění (ERN). Tato pracoviště sdružují poskytovatele zdravotní péče z různých zemí EU a mají možnost vzájemně sdílet diagnostické i terapeutické zkušenosti.

Členy ERN je též několik pracovišť z ČR, která působí většinou při fakultních nemocnicích.

Seznam tematických referenčních sítí a zapojení poskytovatelé v ČR – stav k 22. 4. 2020 (pdf, 120 kB)

 

Vyšetření CLG Carrier Screen je indikováno klinickým genetikem. Výsledky vyšetření jsou k dispozici asi za 8 týdnů od genetické konzultace.

 

Vyšetřované geny v rámci CLG CARRIER Screen panelu:

ACADM, ACADS, ACADVL, ADGRV1(GPR98), AGL, ALDOB, ALPL, AR, ARG1, ARSA, ASL, ASPA, ASS1, ATM, ATP7B, BCKDHA, BCKDHB, CBS, CDH23, CFTR, CLN3, CNGB3, COL4A5, CPT1A, CPT2, CTNS, CYP17A1, DBT, DHCR7, F2, F5, FAH, FSHR, G6PC1, GAA, GALT, GBA, GCDH, GJB2, GLA, GLB1, GLDC, GNPTAB, HADHA, HBB, HEXA, CHRNE, IDUA, IL2RG, IVD, MCCC1, MCCC2, MEFV, MTM1, MYO7A, NBN, NPC1, NPC2, OPA1, OTC, PAH, PCDH15, PEX1, PEX10, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX2, PEX7, PKD1, PKD2, PKHD1, PMM2, POR, RAPSN, SERPINA1(c.1096G>A), SGSH, SLC22A5, SLC25A20, SLC26A4, SMN1, SMN2, SMPD1, TGM1, TPP1, USH1C, USH2A