Vyšetření plodové vody

Vyšetření metodou Array-CGH

Cílem této metody je odhalení malých nebalancovaných přestaveb na chromozomech (ztráty a zisky genetického materiálu), které nezachytí konvenční cytogenetika G-pruhováním a které kvůli ztrátě (či naopak nadbytku nebo nedostatečné funkci) zasažených genů mohou být příčinou závažného klinického stavu pacienta či významně zvyšovat riziko pro jeho potomky.

Principem metody je porovnání kontrolní DNA od zdravého člověka s DNA testovanou. Kontrolní i testovaná DNA jsou značeny fluorescenčními barvami a přesným metodickým postupem, který dodává výrobce kitu pro tuto metodu, jsou zpracovány k obrazové analýze softwarem firmy Agilent Cytogenomics. Následuje podrobná analýza výsledku, kterou provádí pracovník laboratoře, jehož úkolem je zhodnotit významnost přístrojem označených aberací a jejich vztažitelnost k individuálnímu zdravotnímu stavu probanda či ultrazvukovému nálezu u plodu. K tomu slouží odborná literatura, internetové databáze vázané na výzkumná centra a celosvětové databáze pacientů s již popsanými aberacemi, kde je možno vyhledat pacienty se stejným či podobným nálezem a zpřesnit tak výstup z genetické konzultace, kterou provádí lékař našeho centra.

Nevýhodou metody je značná citlivost na kvalitu vstupního materiálu a zvláště pak to, že nezachytí chromozomové aberace bez zisků a ztrát materiálu, nelze ji proto využít k odhalení klinicky zdravých přenašečů malých chromozomálních přestaveb, kteří mají vysoké riziko opakovaných těhotenských ztrát či porodů postiženého dítěte.

Ukázka výstupu počítačové analýzy-normální mužský profil

Chromozomální vyšetření

 

Cytogenetické vyšetření slouží ke stanovení karyotypu, tj. ke stanovení chromozomového vybavení jedince. Vyšetřujeme buňky periferní krve, plodové vody, případně choriové klky nebo tkáň potraceného plodu.

Biologický materiál, dodaný do laboratoře, se kultivuje za sterilních podmínek v živném mediu tak, aby obsahoval velké množství dělících se buněk. Z buněčné suspenze se pak vytvoří preparát na sklíčku a obarví se. V mikroskopu u dělících se buněk je možno vyhodnotit počet a stavbu chromozomů a po vyšetření dostatečného počtu buněk lze stanovit karyotyp.

 

Lidský karyotyp má 46 chromozomů; 22 párů (od každého rodiče jedna sada) a dále dva pohlavní chromozomy, u ženy dva chromozomy X a u muže chromozomy X a Y. Každý chromozom má specifický tvar a určitý sled světlých a tmavých pruhů (G pruhy). Chromozomy jsou hodnoceny podle mezinárodního systému cytogenetické nomenklatury ISCN.  Odchylky ve struktuře nebo počtu chromozomů jsou považovány za patologický nález.

Naše laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO 15189.

Ženský karyotyp 46, XX

Mužský karyotyp 46, XY

Vyšetření metodou FISH

 

Vyšetření FISH se v naší laboratoři využívá ke stanovení a upřesnění odchylek v počtu a struktuře chromozómů v biologickém materiálu – konkrétně se jedná především o krev a plodovou vodu.

FISH, neboli fluorescenční in situ hybridizace, využívá uměle připravených, barevně značených úseků DNA – tzv. sond, které se váží k odpovídajícím částem chromozomální DNA vyšetřovaného vzorku. Hybridizace probíhá in situ neboli „na místě“, to je na mikroskopickém podložním sklíčku přímo na jádrech vyšetřovaného vzorku. Výsledkem je přítomnost či nepřítomnost celých chromozómů, nebo určitých úseků DNA, počet kopií těchto úseků, případně i jejich umístění na chromozómech.  Přítomnost vyšetřovaného úseku je viditelná barevně ve fluorescenčním mikroskopu díky navázané značené sondě.

 

Ukázka translokace (přemístění)  částí chromozómu 16 a 7 (v druhém případě chromozómů 12 a 18) za vzniku derivovaných chromozómů: vyšetřovaným materiálem je v těchto případech periferní krev.

Ukázka rutinního vyšetření numerické aberace chromozómů X,Y, 13, 18, 21: vyšetřovaným materiálem je plodová voda.

Vyšetření metodou QF PCR

 

Molekulárně genetické vyšetření (QF PCR) je metodou prováděnou u pacientek s vysokým rizikem chromozomálních abnormalit u plodu (vyšší věk, pozitivní biochemický screening, UZ abnormality plodu, atd.). DNA plodu je získána z odběru choriových klků (CVS) nebo plodové vody (AC). Metoda QF-PCR (kvantitativní fluorescenční PCR) umožňuje rychlou prenatální detekci nejčastějších aneuploidií u chromozomů 13, 18, 21, X a Y. Polymerázová reakce s fluorescenčně značenými primery umožňuje separovat a kvantifikovat specifické markery na automatickém genetickém analyzátoru. Pro porovnání je takto analyzována i DNA matky. Výhodou tohoto vyšetření je rychlost a přesnost (výsledky je možné zpracovat do 2. pracovního dne).